• Hem
  • Bostäder för id...
sida

Bostäder för idrotten!

Motion till kommunfullmäktige

 

Västerås stad har många ändamålsenliga anläggningar för våra idrottsutövare inom de flesta idrotter. I handlingsplanen för idrotten som kommunfullmäktige beslutade om i september 2014 beskrivs detta ingående, men det redovisas också en lista på framtida utmaningar, bland annat kring behov och önskemål från idrottsorganisationerna kring arenor.

Innebandyn och friidrotten är i behov av nya ändamålsenliga arenor. Både innebandyn och friidrotten uppvisar en mycket jämn fördelning av idrottsutövning vad gäller könen, där faktiskt flickor dominerar. Det är viktigt att de idrotterna får lika goda förutsättningar som exempelvis ishockey och bandy som domineras av killar och män.

Att arenor kostar mycket att anlägga och driva är vi medvetna om och då Västerås stad har många framtida åliggande vad gäller investeringar behöver vi ta fram konkreta planer och finanseringsförslag utan att dessa blir alltför betungande för staden.

Likaså har vi ett problem i staden med bostadsbrist, i synnerhet brist på små hyresrätter. Finns det områden eller mark i Västerås som staden kan omvandla till bostadsområden och använda exploateringsintäkterna till att finansera byggandet av nya arenor? Den frågan har vi ställt oss och funnit två sådana områden som på ett passande sätt går hand i hand med såväl innebandyns som friidrottens behov av nya anläggningar.

Vi anser att Arosvallen kan exploateras och att Västerås stad kan låta exempelvis Mimer bygga bostäder/studentbostäder på området. Arosvallen är idag sliten och inte godkänd för exempelvis ett SM och det behöver inom snar framtid göras en hel del åtgärder för att komma dithän. I detta omvandlingsprojekt kan staden sedan via exploateringsintäkterna finansera en ny innebandyhall alternativt ombyggnad av Kristiansborgshallen så att den uppfyller de anständighetskrav vad gäller funktionalitet som en elit-arena för innebandy idag bör ha.

Vidare anser vi att den inomhushall friidrotten idag har till sin verksamhet i och för sig är någorlunda ändamålsenlig men på längre sikt inte något att bygga vidare på. Det intressanta med fastigheten är dess placering längs Kungsängsgatan och inom det område som skall exploateras runt järnvägsstationen det så kallade 3B området. Vi anser att placeringen av friidrottshallen där den idag är placerad, inte är särskilt optimal. Det gäller såväl angöring som säkerhet för barn och ungdomar som idag är under all kritik enligt många. Det intressanta för oss som motionärer är att denna fastighet är i princip den enda som staden äger inom 3B området och att den borde inbringa ett gott pris vid försäljning. På samma sätt som vi resonerade runt Arosvallen ser vi här att medel kan frigöras till anläggandet av en ny friidrottshall och att denna skulle kunna placeras i anslutning till en utomhusarena för friidrotten. Friidrotten är idag i princip en åretrunt-idrott och om vi kunde skapa en anläggning av detta slag skulle det vara förnämligt.

Konkreta placeringar behövs utredas men vi anser att den nuvarande arenan utanför Wenströmska skolan skulle vara ett starkt alternativ. Planer på detta område finns och vårt förslag skulle komplettera dessa på ett positivt sätt. Om dessa planer skulle förverkligas så kommer det att påverka ett antal andra föreningar som idag huserar på nämnda idrottsarenor, ett exempel är Västerås Roedeers som är aktiva inom amerikansk fotboll. Dessa måste det ordnas ersättningsarenor för.

Med bakgrund av ovanstående

Yrkar vi

Att Västerås stad försäljer/exploaterar den fastighet/fastigheter som idag Arosvallen är belägen på till förmån för bostäder.

Att de uppkomna intäkterna i samband med exploateringen avsätts för iordningställande av elitinnebandyarena/friidrottsarenor i Västerås.

Att Västerås stad försäljer/exploaterar friidrottsfastigheten på Kungsängsgatan.

Att de intäkter som uppkommer i samband med försäljningen/exploateringen avsätts för iordningställande av nya arenor för friidrotten i Västerås.

Att en strategi utarbetas för de föreningar som berörs under den tid det tar att färdigställa de nya idrottsanläggningarna.

 

Vasiliki Tsouplaki        Anna Maria Romlid           Olle Kvarnryd             Harri Åman

Vänsterpartiet Västerås

Kopiera länk