sida

Dags för ett genuslyft i skolan!

Motion till Västerås kommunfullmäktige

Jämställdhet är en politisk viljeyttring som en majoritet av alla politiska partier har enats om. Därför har strävan efter ökad jämställdhet också skrivits in i de dokument som styr skolan. För grundskola och gymnasieskola ingår jämställdhet i läroplanerna, dels i den värdegrund som verksamheten ska gestalta och förmedla, dels när det gäller rätten till likvärdig utbildning och rätt till lika behandling. I nu gällande skollag står att alla som arbetar i skolan ska främja jämställdhet.

Men i praktiken går det långsamt, arbetet med jämställdhet har till och med gått bakåt i de svenska skolorna. Vi vill att flickor och pojkar ska få samma förutsättningar att lära sig i skolan utan att hindras i sitt lärande av olika ställda förväntningar.

För att jämställdhetsarbetet ska vara framgångsrikt måste det finnas med i hela verksamheten i skolan. Därför är det av största vikt att varje anställd får tillräcklig kunskap och medvetenhet om hur det egna förhållningssättet och den pedagogiska verksamheten påverkar ur jämställdhetssynpunkt. Eleverna behöver också kunskap för att själva kunna bilda sig en egen uppfattning, ta ställning och agera för förändring.

Genusarbetet är inget som klaras av på en fortbildningsdag utan ska vara en del av det ständigt pågående utvecklingsarbetet på skolan. Genusarbetet kan inte heller bäras av enskilda eldsjälar ute på skolorna. Att alla pedagoger och annan personal är delaktiga och drar åt samma håll är en nödvändig förutsättning för ett lyckat förändringsarbete. För att skapa stabilitet och kontinuitet i arbetet med jämställdhet i skolan föreslår vi att man ska utreda upprättande av ett resurscentrum för jämställdhet i Västerås Stads skolor.

Resurscentrumet skulle vara till för att stärka kompetensen bland utbildningsförvaltningens personal, skolledare, arbetslag och lärare. Ett resurscentrum skulle ha anställda med expertkunskap i genus och jämställdhet för att kunna bistå i personalens kompetensutveckling kring genusfrågor och även ha till uppgift att bedöma kvaliteten på genusarbetet i skolorna.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

– Att utreda möjligheten att införa ett resurscentrum för jämställdhet i skolan i enlighet med motionens intention.
– Att samtlig personal inom Västerås Stads skolor får stöd och kontinuerlig kompetensutveckling kring hur man i sitt dagliga arbete kan arbeta med genusfrågor

Vasiliki Tsouplaki Anna Maria Romlid Agneta Hermansson Harri Åman

Vänsterpartiet Västerås 2015-03-05

Kopiera länk