Aktuellt

Vård på hemmaplan

Idag läggs stora summor på externa HVB-placeringar. Vi vill att förvaltningen undersöker på vilket sätt vi kan öka placeringsmöjligheterna inom kommunen och utreda möjligheterna för att öka Västerås stads sociala insatser på hemmaplan med huvudfokus på ungdomar. Vi vill också att utredningen ska fokusera på vilka insatser som behövs när det gäller förebyggande arbete och öppenvård.

Målet är att utveckla nya arbetssätt, att ha bättre insyn över innehållet i vården som ges, att öka kvalitén på de insatser som socialtjänsten beviljar och att se till att fler slipper återfall efter behandling.

För vissa av ungdomarna kan det vara bra att komma bort från sitt vanliga sammanhang under behandling. Men för flertalet finns fördelar med att få vård nära en miljö som sannolikt kommer att vara hemmiljön efter behandlingen. Att placera i familjehem kan vara en lösning. Vi ser dock ett stort behov av HVB-platser i kommunens regi.

Med lokala HVB-placeringar kan vi säkerställa att kontakter och relationer behålls in i eftervården. Kontinuitet är avgörande i ett behandlingsarbete. Det krävs en längre uppföljning efter en HVB-placering för att minimera risken för åter hamna i ett riskbeteende.

Insynen är svår att få när merparten av placeringarna är på annan ort. Vi har svårt att veta om kvalitén och omsorgen motsvarar förväntningarna och vilken verkan den har för individen. Restiden vid uppföljning av boenden och behandlingar tar mycket tid i anspråk för socialsekreterarna.

HVB-placeringarna tynger individ- och familjenämndens budget. Vi behöver ta ett grepp om vårdköpen för att få bättre kontroll på nämndens ekonomi. Vänsterpartiets förslag om att utreda olika sätt att öka vården på hemmaplan i Västerås handlar dock inte i första hand om pengar utan om ökad kvalité för ungdomen som får vården.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

– att ansvarig nämnd utreder behovet av och olika sätt att utöka vården för ungdomar genom följande lösningar inom Västerås kommun:

  • Utökning av olika typer av förebyggande arbete.
  • Öppenvårdsinsatser där individen bor kvar i sitt hem men ingår i någon form av behandling eller aktivitet som utförs i offentlig regi.
  • Hem för vård och boende i kommunal regi.

 

 

 

Vasiliki Tsouplaki                        Anna Maria Romlid                    Olle Kvarnryd                              Harri Åman

Vänsterpartiet Västerås 2017-03-09

Kopiera länk